Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt


1.7.2008, godz.: 16:40, źródło: Z.O.M

Remont Pola Mokotowskiego

26.czerwca.2008 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na:
Wykonanie modernizacji i remontu alejek, nawierzchni, schodów, murka oporowego oraz wymiana ławek w Parku Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego.Termin składania ofert 18.07.2008

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
1. Opis przedmiotu zamówienia - kod CPV 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i remontu alejek, nawierzchni schodów, murka oporowego oraz wymiana ławek w Parku Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego na terenie wydzielonego fragmentu części ochockiej. Mapa z granicami obszaru, na którym prowadzone będą prace stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. „Dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji i remontu alejek, sieci nawadniającej, schodów i fontanny oraz elementów małej architektury w parku im Józefa Piłsudskiego” wykonana przez PLENERIA S.C. stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Podstawową czynnością przewidzianą do wykonania w ramach realizacji zamówienia jest remont alejek. W związku z powyższym sporządzone zostały osobne załączniki, w których przedstawiono zestawienie ilościowe elementów alejek do usunięcia stanowiące załącznik nr 6, oraz zestawienie ilościowe elementów alejek do wykonania które stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3) Technologia oraz specyfikacje techniczne wykonania robót przedstawione zostały w projekcie wykonanym przez PLENERIA S.C.
2. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegóły:
1. Warunki udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 2 metodą spełnia/nie spełnia.
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1 i formie określonej w Części VII SIWZ:
1) Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym stanowiącym - załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
a) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 lub 2a do SIWZ;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Uwaga:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty o których mowa w punkcie 2 b zgodnie z zapisami § 2 ust. 1,2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605).
3. Zasady składania ofert wspólnych:
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie załącznik 2a do SIWZ – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie – przy czym w zakresie art. 22 ust. 1 pkt.4 każdy z Wykonawców potwierdza z osobna, iŜ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp Wykonawcy potwierdzają wspólnie (tj. przez umocowanego Pełnomocnika), iŜ określone przez Zamawiającego warunki spełniają razem; 6 c) dokument wymieniony w pkt 2 b winien przedłoŜyć kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna.

szczegóły na stronie ZOM

« przejdź do archiwum informacji »
« powrót do strony głównej

KOMENTARZE

R
...i slusznie!

DODAJ KOMENTARZ
Twój podpis

Twój komentarz


brak imprez w tej kategorii w najbliższym czasie


zobacz pełny kalendarz imprez »

Pole Mokotowskie to idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu. Miła atmosfera, liczne puby i imprezy, to coś dla Ciebie!

Odwiedź dział rozrywka i zobacz jakie imprezy czekają na Ciebie w najbliższym czasie. Dowiedz się co ciekawego dzieję się na Polu Mokotowskim w pubach i klubach!

zobacz więcej informacji »Jestem zainteresowany / Uważam że to ciekawy pomysł:
możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego
możliwość wypożyczenia rowerów
możliwość wypożyczenia leżaków
możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (piłki, badminton, bule, ...)
koszulki jako pamiątka z Pola Mokotowskiego
kalendarz na 2012 rok ze zdjęciami z Pola Mokotowskimi
możliwość wypożyczenia książek do czytania na Polu
więcej imprez plenerowych (masowych)
więcej zajęć sportowych (rozgrywki)
więcej zajęć edukacyjnych (spacery z przewodnikiem, warsztaty, pokazy)zobacz wyniki »Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt