Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt


1.12.2007, godz.: 21:26, źródło: Biblioteka Narodowa

Konkurs na logo Roku Herberta

Rok 2008 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Zbigniewa Herberta. Główny organizator obchodów – Biblioteka Narodowa – ogłasza otwarty konkurs na opracowanie logo Roku Zbigniewa Herberta.

Jury konkursu w składzie: Mikołaj Baliszewski, Maciej Buszewicz, Paulina Bednarz-Łuczewska, Henryk Citko, Beata Konarska, Jacek Kopciński, Ryszard Kryska, Magda Małczyńska-Umeda, Jacek Mrowczyk, Ela Skrzypek, Kuba Sowiński, Rafał Żebrowski, przyzna trzy nagrody:

Nagroda Pierwsza – Główna – 4000 zł
Nagroda Dodatkowa – Druga – 2000 zł
Nagroda Dodatkowa – Trzecia – 1000 zł

Praca nagrodzona Nagrodą Główną zostanie wykorzystana jako oficjalne logo obchodów Roku Zbigniewa Herberta.
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 26 stycznia 2008 r. podczas uroczystej gali inaugurującej obchody.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres: Sekretariat Organizacyjny Roku Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa do dnia 24 grudnia 2007 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.bn.org.pl.
Wszystkie pytania należy kierować na e-mail: konkurs@bn.org.pl lub telefon 0784005352

Regulamin Konkursu na opracowanie projektu graficznego elementu identyfikacji wizualnej Roku Zbigniewa Herberta

1. Organizator konkursu
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować do Sekretariatu Konkursu, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa; e-mail: konkurs@bn.org.pl

2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej Roku Zbigniewa Herberta w postaci znaku graficznego.
Znak graficzny będzie miał zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym m.in. na artykułach biurowych/piśmienniczych, urzędowych, papierze firmowym, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, plakatach, publikacjach wydawanych w ramach Roku Zbigniewa Herberta oraz w materiałach prasowych.

3. Miejsce i termin składania prac
a) Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą - listem poleconym na adres: Sekretariat Organizacyjny Roku Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa do dnia 24. XII.2007 r. Decyduje data stempla pocztowego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania dowodów nadania przesyłki zawierającej pracę konkursową do dnia ogłoszenia wyników konkursu.
b) Koszty dostarczenia prac konkursowych do Biblioteki Narodowej pokrywa uczestnik konkursu.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełnią następujące wymagania:
a) zapoznały się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie www.bn.org.pl ,
b) są pełnoletnie,
c) nadesłały prace zgodnie z wymaganiami, o których mowa w dalszej części regulaminu konkursu,
d) dostarczyły, wraz z projektem znaku graficznego, wypełnione zgłoszenie konkursowe, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
Każdy uczestnik może przedstawić od jednego do trzech projektów.
Dopuszcza się projekty zespołowe, jednakże w przypadku zwycięstwa pracy zespołowej nagroda nie będzie zwielokrotniona.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, rodziny członków Jury, pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pracownicy Biblioteki Narodowej.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
Przekazanie projektów na konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący nie narusza praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.

5. Warunki techniczne
a) Projekty prac konkursowych należy przesyłać w postaci wydruku projektu w wersji kolorowej (logo umieszczone w formacie A4 oraz jego najmniejsze dopuszczalne przez projektanta pomniejszenie poniżej) oraz czarno-białej.
Należy również dołączyć do wydruków zapis na nośniku elektronicznym (wektorowy lub o rozdzielczości 300 dpi) na płycie CD. Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu,
oznaczonym wyłącznie godłem autora oraz dopiskiem „Konkurs - znak graficzny ”. Prace należy opatrzyć godłem złożonym z sześciu cyfr (wpisanych w prawym dolnym rogu planszy). Na pracach nie może się znajdować nazwisko ani podpis autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia konkursowego, którą można pobrać ze strony internetowej Biblioteki Narodowej www.bn.org.pl . Koperty zostaną otwarte po rozstrzygnięciu konkursu.
b) Każda praca konkursowa musi być oznaczona odrębnym godłem.

6. Kryteria oceny prac konkursowych
Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami:
* powiązanie znaku graficznego z ideą Roku Zbigniewa Herberta, z osobą Poety lub z jego twórczością,
* wysoki poziom graficzny pracy oraz jej oryginalność,
* łatwość adaptacji znaku na różne nośniki,
* uniwersalność wykorzystania niezależnie od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwość skalowania i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno-białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa) oraz w przestrzeni trójwymiarowej.

7. Jury
a) Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie:
Mikołaj Baliszewski
Maciej Buszewicz
Paulina Bednarz-Łuczewska
Henryk Citko
Beata Konarska
Jacek Kopciński
Ryszard Kryska
Magda Małczyńska-Umeda
Jacek Mrowczyk
Ela Skrzypek
Kuba Sowiński
Rafał Żebrowski
b) Jury większością głosów wyłania zwycięzcę konkursu, któremu przyznaje
Nagrodę Główną, oraz przyznaje dwie nagrody dodatkowe: Nagrodę Drugą i Nagrodę Trzecią.
c) Jury może odstąpić od wyboru zwycięzcy konkursu lub nie przyznać nagród dodatkowych.
d) Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół.

8. Nagrody
Jury przyzna trzy nagrody:
a) Nagroda Pierwsza - Główna - 4000 zł brutto
b) Nagroda Dodatkowa - Druga – 2000 zł brutto
c) Nagroda Dodatkowa - Trzecia – 1000 zł brutto

9. Rozstrzygnięcie konkursu
Planowana data ogłoszenia wyników to 26. I. 2008.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.
Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o zwycięstwie listownie i telefonicznie.

10. Postanowienia końcowe
a) Członkowie Jury nie mogą zadawać tematu konkursu jako zadania dydaktycznego, ani udzielać konsultacji w tym zakresie.
b) Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Jury
c) Autor najlepszego projektu zobowiązany jest do przeniesienia na Bibliotekę Narodową majątkowych praw autorskich do opracowanego przez siebie znaku graficznego oraz prawa własności egzemplarzy utworu złożonych w ramach konkursu. W tym celu Autor zawrze z Biblioteką Narodową umowę, upoważniającą do wykorzystania przez Bibliotekę Narodową zwycięskiej pracy konkursowej na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji.
d) Uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z projektem umowy w Sekretariacie Organizacyjnym Biblioteki Narodowej.
e) Po ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, na której zostaną zaprezentowane prace według wyboru Jury.
f) Po ogłoszeniu wyników konkursu i zamknięciu wystawy pokonkursowej autorzy mogą odbierać swoje prace w Sekretariacie Organizacyjnym (z wyjątkiem pracy nagrodzonej Nagrodą Główną). Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. Prace nieodebrane do dnia 31.III.2008 ulegną zniszczeniu.
g) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
h) Do niniejszego Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 919-921) oraz ustawy z dnia 4.II.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU. z 2006. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

« przejdź do archiwum informacji »
« powrót do strony głównej

KOMENTARZE
brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZ
Twój podpis

Twój komentarz


brak imprez w tej kategorii w najbliższym czasie


zobacz pełny kalendarz imprez »

Pole Mokotowskie to idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu. Miła atmosfera, liczne puby i imprezy, to coś dla Ciebie!

Odwiedź dział rozrywka i zobacz jakie imprezy czekają na Ciebie w najbliższym czasie. Dowiedz się co ciekawego dzieję się na Polu Mokotowskim w pubach i klubach!

zobacz więcej informacji »Jestem zainteresowany / Uważam że to ciekawy pomysł:
możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego
możliwość wypożyczenia rowerów
możliwość wypożyczenia leżaków
możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (piłki, badminton, bule, ...)
koszulki jako pamiątka z Pola Mokotowskiego
kalendarz na 2012 rok ze zdjęciami z Pola Mokotowskimi
możliwość wypożyczenia książek do czytania na Polu
więcej imprez plenerowych (masowych)
więcej zajęć sportowych (rozgrywki)
więcej zajęć edukacyjnych (spacery z przewodnikiem, warsztaty, pokazy)zobacz wyniki »Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt