Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt


22.04.2007, godz.: 10:00

Dzień Ziemi 2007 - Ziemia Odzyskana

Tegoroczne hasło Dnia Ziemi jest hasłem wybranym przez Biuro Organizacyjne na 2007 rok. Idea szeroko pojętego odzysku przyświecać będzie tegorocznym obchodom Dnia Ziemi, przejawiać się będzie zarówno w działaniach twórczych takich jak warsztaty, konkursy, a także w licznych akcjach plenerowych zaplanowanych, jak co roku na Polu Mokotowskim Warszawie.


Celem obchodów jest skupienie uwagi jak największej liczby osób na sprawach związanych ze stanem środowiska i jego ochroną. Dzień Ziemi to okazja do zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane z ekologią mądrej i ciekawej zabawy oraz spotkania się ludzi z podobnymi zainteresowaniami, jak również możliwość podsumowania konkursów i akcji prowadzonych wcześniej.
Kulminacją kilkutygodniowych obchodów ogólnopolskich jest wielki festyn rodzinny przygotowany dla ok. 60 000 osób, mający charakter kulturalny, edukacyjny i artystyczny.
Finał obchodów odbędzie się 22 kwietnia 2007 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie.
Imprezę finałową poprzedzą w kwietniu wydarzenia adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych:
sesje tematyczne i warsztaty, zajęcia artystyczno - edukacyjne, konkursy i przeglądy, wystawy fotografii i ekspozycje oraz akcje informacyjne.


PROGRAM

SESJE, KONFERENCJE I WARSZTATY
* Seminarium dla pracowników administracji samorządowej

WYSTAWY
* Parki Narodowe

KONKURSY
* VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Parki Narodowe"
VIII konkurs fotograficzny jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Konkurs ten jest jednym z ważniejszych konkursów związanych z fotografią przyrodniczą w kraju, co potwierdza ilość oraz poziom nadsyłanych prac.
W konkursie obok zawodowców biorą udział przede wszystkim amatorzy. Interpretacja tematu zależy od fotografującego. Jedynym warunkiem jest to, aby zdjęcie było wykonane na terenie polskiego parku narodowego.
Przewidziano 2 kategorie: Przyroda i Człowiek w Parku Narodowym
Termin nadsyłania prac - 15 kwietnia 2007 r.
Obrady jury i ogłoszenia wyników - do 10 maja 2007 r.
Patronat nad konkursem: Związek Polskich Fotografów Przyrody.


* Człowiek Roku
Finał konkursu: 17 kwietnia 2007 r. podczas konferencji prasowej Dnia Ziemi, Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, wejście dla czytelników A, Sala Darczyńców
Konkurs na Człowieka Roku 2006 - autorytet w dziedzinie ochrony środowiska zgłoszony przez pozarządowe organizacje ekologiczne, instytucje lub osoby prywatne.
Człowiek Roku 2006 to osoba, która w sposób ponadprzeciętny zasłużyła się w roku 2006 dla ochrony środowiska, nie bacząc na trud prac podjętych dla dobra wspólnego.
Konkurs służy popularyzacji osób i działań szczególnie ważnych dla środowiska przyrodniczego w Polsce oraz prezentacji autorytetów w tej dziedzinie. O wynikach konkursu zadecyduje niezależna kapituła w składzie:
- Jacek Bożek - laureat konkursu "Człowiek Roku 2001"
- Wojciech Gąsienica-Byrcyn - laureat konkursu "Człowiek Roku 2000"
- Piotr Gliński - profesor socjologii, członek Polskiej Akademii Nauk
- Grażyna Hodun - koordynator obchodów Dnia Ziemi 2006
- Anna Kalinowska - laureatka konkursu "Człowiek Roku 2002"
- Sławomir Kuczmierowski - sekretarz
- Mira Stanisławska - Meysztowicz - laureatka konkursu "Człowiek Roku 2004"
- Andrzej Kassenberg - laureat konkursu "Człowiek Roku 2005"


* Ranking Gmin Mazowsza - Mazowiecka Gmina Przyjazna Odzyskowi
Finał: 22 kwietnia 2007 r., godz. 17.00
festyn, estrada Festiwalu Zielone Mazowsze, Pole Mokotowskie, Warszawa
Celem konkursu jest:
- promocja działań związanych z gospodarką odpadami z równoczesnym realizowaniem zasad zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy,
- promowanie działań w zakresie szeroko pojętej racjonalnej gospodarki odpadowej jako integralnego elementu wspierającego zrównoważony rozwój gminy,
- propagowanie lokalnych nowoczesnych, efektywnych i systemowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadowej i selektywnej zbiórki odpadów,
- rozwijanie współpracy między samorządami i przedsiębiorstwami w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami,
Konkurs adresowany jest do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu woj. mazowieckiego. Ocenę nadesłanych ankiet przeprowadzi Komisja Konkursowa prowadzona przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie złożona z przedstawicieli Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przedstawiciela Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród i dyplomów nastąpi w dniu 22 kwietnia 2007 r. na estradzie Festiwalu Zielone Mazowsze na Polu Mokotowskim w Warszawie.


FESTYN dnia 22 kwietnia 2007 r. godz. 10.00 - 22.00
* M A P K A . F E S T Y N U
* Prezentacja Polskich Parków Narodowych

* Ziemia Odzyskana
Ziemia Odzyskana
instalacje plastyczne na Polu Mokotowskim oraz warsztaty poprzedzające finalną prezentację (Laboratorium Edukacji Twórczej CSW)

Projekt edukacyjno-artystyczny przygotowany przez Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Działaniom o charakterze edukacyjnym zawsze towarzyszy pytanie o cel. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć wybieramy sposoby i środki, które to umożliwiają. Metodami edukacji ekologicznej jest pokazywanie pozytywnych przykładów postępowania, próbując kształtować działania według gotowych wzorów, uzupełniając to informacją oraz odwoływaniem się do wrażliwości odbiorcy, jego wyobraźni, wartości już istniejących w świadomości - uruchamiając ogromny potencjał czekający na przebudzenie. Polega to na kształtowaniu postaw, także ekologicznych, poprzez odpowiedzialność za siebie, swoje wybory i działania. Osoba o takim nastawieniu tzn. odpowiedzialna, kieruje się wewnętrzną motywacją, nie zewnętrznymi zakazami i lękiem przed karą. Jest autonomiczna i jak się to mówi - samosterowna.
Taki jest też cel działań twórczych i proekologicznych, które Laboratorium Edukacji Twórczej od lat realizuje na Polu Mokotowskim z szeroką publicznością, oraz warsztatów z młodzieżą i studentami, prowadzonych przez cały kwiecień. Projekt "Ziemia odzyskana" to ziemia powrotu do żywiołów. Doświadczanie ich, rozumienie, rozumne używanie.
Sztuka zawsze się zajmowała i inspirowała żywiołami. I my chcemy w naszych działaniach do nich powrócić. I do tych, które wszyscy znamy, ale i do tych, które obecne są w innych, odległych kulturach. Wszystkie działania odbywać się będą w dużych kręgach usypanych z piasku. Każdy krąg będzie realizowany według koncepcji zaproszonego do współpracy artysty. Wszystkie instalacje będą interaktywne, co oznacza że powstaną przy czynnym, twórczym współudziale osób, które przybędą na Pole Mokotowskie. Instalacje, które powstaną na Polu Mokotowskim zostaną poprzedzone warsztatami z udziałem młodzieży szkolnej i studentów.
Projekt "Ziemia odzyskana" ma więc na celu z jednej strony uruchomić w nas istniejące, pozytywne wartości, z drugiej - dać szansę, aby w zgodzie z nimi działać: ekologicznie, twórczo także poprzez działania symboliczne czy artystyczne.
Projekt składa się z dwóch części.
I część - to cykl warsztatów, które będą zrealizowane w szkołach, w parkach, na ulicach miasta, w lesie - w kontakcie z naturą, oraz w Centrum Sztuki Współczesnej - w kontakcie ze sztuką. Prowadzić je będą doświadczeni w działaniach proekologicznych i artystycznych twórcy: Jacek Bąkowski, Janusz Byszewski, Zbigniew Gozdecki, Sebastian Majewski, Maria Parczewska. Wykorzystane zostaną poza materiałami plastycznymi naturalne tworzywa a także aparaty fotograficzne i kamery video, dzięki czemu powstaną prezentacje fotograficzne i filmowe, także na Polu Mokotowskim w trakcie finału. Na Polu powstanie kolekcja eksponatów "naturalnych", tworzących galerię "cudów natury", które zostaną zebrane w trakcie warsztatów realizowanych w lasach otaczających Warszawę. Staną się one kanwą interaktywnej wystawy na Polu Mokotowskim, której celem będzie pobudzenie wyobraźni widzów, mających szansę stać się współautorami ekspozycji, poprzez uzupełnienie obiektów autorskimi tekstami.
Planowane jest też dopełnienie tej kolekcji " cudów natury" "cudami kultury", dzięki czemu stworzymy pejzaż całości, na który składa się natura i kultura.
II część - to finał w dniu 22 kwietnia na Polu Mokotowskim - 5 wielogodzinnych działań, do których pięciu autorów zaprosi szeroką publiczność (od kilkudziesięciu do kilkuset osób) do tworzenia wspólnych instalacji artystycznych..
Program ten realizowany przy współudziale studentów kierunków animacji kultury nastawiony jest na aktywny udział widzów nie tylko młodych ale i dorosłych. To szczególnie ważne, aby część propozycji obchodów Dnia Ziemi adresować do rodziców, nauczycieli, studentów, i to nie tylko dlatego, aby dostarczyć także dojrzałym ludziom możliwości dobrej rozrywki. Propozycje aktywnych form skierowana do ludzi dorosłych, także tych odpowiedzialnych za edukację ma szansę zmienić ich często stereotypowy stosunek do istotnych ekologicznie tematów i form pracy.
Zaproszeni twórcy instalacji artystycznych:
Jacek Bąkowski - "Ziemia odzyskana" - filozof, nauczyciel języka angielskiego i filozofii. Niezależny twórca. Od lat komentuje rzeczywistość, posługując się różnorodnymi językami sztuki, współpracuje z wieloma galeriami.
Zbigniew Gozdecki - "Odzyskane z wiatrem" - animator kultury, twórca niezależny związany z projektem instalacji artystycznych w ramach Dnia Ziemi od 1996r.
Janusz Byszewski - "Słowa odzyskane" - kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej Autor projektów edukacji przez sztukę i edukacji muzealnej oraz filmów dla TVP z tego zakresu. Współautor programu specjalizacji "Animacja kultury" Instytutu Kultury Polskiej UW. Niezależny twórca.
Maria Parczewska - "Odzyskać zmysły" - autorka projektów edukacji przez sztukę i edukacji muzealnej, filmów dla Telewizji Edukacyjnej z tego zakresu oraz projektantka wydawnictw artystycznych. Współautorka programu specjalizacji "Animacja kultury" Instytutu Kultury Polskiej UW. Kurator Laboratorium Edukacji Twórczej CSW.


* Festiwal Zielone Mazowsze

* Smaki Odzyskane

* Ekotechnologie - akcja firmy odpadowej

* Administracja i nauka na rzecz zrównoważonego rozwoju

* Rolnictwo ekologiczne

* Prezentacje pozarządowych organizacji

* Kraina Małych Przyjaciół ziemi

* Prezentacja Lasów Państwowych

* Estrada
"MUZYKA Z NATURY" - prezentacja folkloru regionalnego Polski.
Prezentacja folkloru z terenu Polski z różnych regionów etnograficznych umożliwi poznanie zróżnicowania kultury ludowej oraz posłuży promocji dziedzictwa kulturowego "małej ojczyzny" Zaprezentowane zostaną dziecięce i dorosłe zespoły muzyczne reprezentujące poszczególne regiony Polski. W miarę możliwości na scenie się pojawią się też zespoły muzyczne, które mają w swoim programie pokazy obrzędów i tradycji
11.00 - 12.30 i 17.00 - 20.00 - Piknik szantowy przygotowany przez Studenckie Centrum Kultury "HALS" w ramach IX Warszawskiego Festiwalu Szantowego
11.00 - Konkurs na ekologiczną szantę
13.00 - Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych
13.30 - Kapela Ludowa z Białej Podlaskiej
14.00 - Zespół obrzędowy ze Strykowic Górnych
14.30 - Zespół dziecięcy z Wiskitek
15.00 - Zespół "Berkut"
16.00 - Kapela ze Wsi Warszawa
17.00 - Koncert pt. "Ludzie i woda na błękitnej planecie": Orkiestra Dni Naszych, Mechanicy Szanty, Spinakery, Passat, Ryszard Muza, Andrzej Korycki, Segars, Jerzy Porębski, Klang, Zejman i Garkumpel, Stare Dzwony.
Na estradzie wystąpi też zespół sygnalistów leśnych Galindowe Rogi. Prowadzenie: Teresa Drozda i Marek "Siurawa" Szurawski.

* Kiermasz ekologiczny

* Akcja "I ty posadź swoje drzewko"
Promocja V Międzynarodowej Konferencji Ministerialnej pt. "Lasy dla lepszego życia", która odbędzie się w Warszawie w dniach 5-7 listopada 2007 r. Jest ona najważniejszym spotkaniem w ramach Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie.
W programie rozdawanie sadzonek wyhodowanych przez Nadleśnictwo Jabłonna, z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski. Akcja rozdawania sadzonek jest stałym punktem festynu Dnia Ziemi, ale forma tej akcji w tym roku zmieni swój kształt.. Na Polu Mokotowskim będą funkcjonowały 2 punkty wydawania drzewek, obsługiwane przez zawodowych leśników.
Wydawanie sadzonek w godz. 11.00 - 13.00 i 15.00 - 17.00
Do rozdania 10 000 sadzonek sosny taborskiej i piskiej oraz świerku istebniańskiego.
Uwaga !!! nie planujemy w tym roku zbiórki makulatury, szkła oraz baterii.

* Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

* Punkt informacyjny biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


INNE WYDARZENIA
* Konferencja prasowa
17 kwietnia 2007 r., godz. 12.00, Biblioteka Narodowa Al. Niepodległości 213, Sala Darczyńców, wejście A, Warszawa
Ważnym punktem promocji obchodów Dnia Ziemi będzie konferencja prasowa. Odbędzie się ona w trakcie trwania części imprez towarzyszących, na kilka dni przed finałowym festynem. Na konferencję zaproszeni zostaną dziennikarze: gazet codziennych, gazet bezpłatnych, rozgłośni radiowych publicznych i komercyjnych, telewizji publicznej i komercyjnej, czasopism ekologicznych, tygodników, miesięczników. Dziennikarze podczas konferencji otrzymają pakiety reklamowo-informacyjne.
Podczas konferencji prasowej nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na Człowieka Roku 2006 w dziedzinie polskiej ekologii oraz uroczyste wręczenie Tarczy Wojownika Gai.
więcej informacji wkrótce.

« zobacz pełny kalendarz »
« powrót do strony głównejbrak imprez w tej kategorii w najbliższym czasie


zobacz pełny kalendarz imprez »

Pole Mokotowskie to idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu. Miła atmosfera, liczne puby i imprezy, to coś dla Ciebie!

Odwiedź dział rozrywka i zobacz jakie imprezy czekają na Ciebie w najbliższym czasie. Dowiedz się co ciekawego dzieję się na Polu Mokotowskim w pubach i klubach!

zobacz więcej informacji »

Jestem zainteresowany / Uważam że to ciekawy pomysł:

więcej imprez plenerowych (masowych)
16%
możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (piłki, badminton, bule, ...)
15%
możliwość wypożyczenia rowerów
15%
możliwość wypożyczenia leżaków
12%
możliwość wypożyczenia książek do czytania na Polu
9%
możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego
9%
więcej zajęć sportowych (rozgrywki)
8%
więcej zajęć edukacyjnych (spacery z przewodnikiem, warsztaty, pokazy)
8%
koszulki jako pamiątka z Pola Mokotowskiego
6%
kalendarz na 2012 rok ze zdjęciami z Pola Mokotowskimi
3%

głosów: 1040

« głosujZobacz najnowsze filmy z Pola Mokotowskiego w dziale TV!

więcej na TV.PoleMokotowskie.pl »


Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt